نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

                                                 بسمه تعالی

 

 

 1. اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی عسگری یزدی

تاریخ تولد: 1343

محل تولد: مشهد

     پست الکترونیکی:                                             asgariyazdi@ut.ac.ir

 

 1. سوابق تحصیلی:

مقطع                    نام دانشگاه                           رشته                

 

 کارشناسی                       تهران                          فلسفه غرب                               1365        

کارشناسی ارشد                دانشگاه  قم                   الهیات و معارف اسلامی                1372

خارج حوزوی( دکتری)     حوزه علمیه قم                خارج فقه و اصول -                    1370   

دکتری (Ph. D)     دانشگاه امام صادق-ع- تهران       فلسفه و کلام اسلامی                   1380

 

     3- سوابق شغلی

 1. - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ومدیرگروه مبانی نظری اسلام.
 2. - معاون مطالعاتی مرکز تحقیقات اسلامی«پژوهشگاه»، دفترتبلیغات اسلامی- قم، 1376-1368
 3. - نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل-نیویورک  1385-1382
 4. - مشاور معاونت بین الملل سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی 1385-1386.
 5. - رئیس اداره امریکا –سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، 1386.
 6. - عضو بین الملل (زبان دان های) بعثه مقام معظم رهبری معاونت بین الملل.

 

 1. همکاری با مجامع علمی و تحقیقاتی
 1. - پژوهشگاه دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 
 2. - پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
 3. - سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
 4. - معاونت بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، زباندان ها.
 5. - معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری.
 6. - مجمع بین المللی صلح اسلامی.

 

 1. Institute for the Study and Preservation of Ancient Religious Texts, Brigham Young University Provo, Utah.

 

 1. Foundation for Interreligious Diplomacy Utah & New York.

 

 1. Global Scholarly Publications.

 

 1.  The Catholic University of America,

 

 1. Center for the Study of Culture and Values.

 

 1. Council for Research in Values and Philosophy.

 

 1.  The International Society for Iranian Culture, New York.

 

 1. International Journal of Shi'I Studies.

 

 1. Tahrike Tarsile Quran, Inc. New York.

 

 1. University of Mennonites,  

 

 1. زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 

 1. فلسفه دین
 2. فلسفه اخلاق
 3. فلسفه تطبیقی
 4. فلسفه اسلامی
 5. فلسفه غرب
 6. تاریخ فلسفه
 7. زبان تخصصی
 8. روابط بین الملل وجهان اسلام

 

 1. مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

 

 1. "نگاهی نقادانه به شکاکیت دردفاع از امکان معرفت"، فصلنامه علمی پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم شماره دهم، پاییز 1380
 1. "چیستی فلسفه دین". فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های فلسفس کلامی، دانشگاه قم، سال دوازدهم، شماره چهارم، تابستان 1390.
 2. "نقد وبررسی نظریه بازی های زبانی لودویک ویتگنشتاین"، فصلنامه علمی –پژوهشی، فلسفه دین، دانشگاه تهران، دوره دهم، شماره 4، زمستان 1392

 

 1. Tashayyuu and the School of Ahlulbayt from a Shi'I Perspective, International Journal of Shi'I Sudies, Volume 2 No. 2 2004
 2. Islam and Human Rights. Published by The Catholic University of America, Council for Research in Values and Philosophy, ISBN: 1-59267-058-X 
 3. "Peace" as Islam's Essential Soul. Published by Global Scholarly Publications for the Foundation for Interreliligious Diplomacy and the International Society for Iranian Culture. ISBN: 1-59267-032-6
 4. " What does Quran say about the Environment?", International Journal of " Journal of Shi'ite Thoughts", volume 1 Spring 2012

 

 1. " Characteristics of Islamic Philosophy", Existence, An International Jornal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts, Volume7, Number1, Spring 2012, ISSN 1932-1066. 

 

 1. فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی:

 

 1. دین امریکایی به عنوان امپریالیزم فرهنگی. سمینار رایزنان فرهنگی، تهران 1385
 2. تروریزم فرهنگی امریکا درعصرجهانی شدن. کنفرانس بین المللی "اسلام قربانی تروریزم" تهران 1386
 3.  Islam and Human Rights. International conference on " Philosophies of Peace and Just War in Greek Philosophy and Religions of Abraham: Judaism, Christianity and Islam" New York, Cathedral of St. Johns, 2003 
 4.  "Peace" as Islam's Essential Soul. International conference on "Islam and Political Order" Washington D.C. The Catholic University of America, Center for the Study of Culture and Values, Columbus School of Law and The International Society for Iranian Culture, 2005 
 5.  "Islam and environments" University of Nairobi, May/ 2011
 6. " Characteristics of Islamic Philosophy", Washington DC, December 2011 

 

 1.  کتاب:

 

 1.  "Shi'i Islam in North America, United States of America & Canada". ISIC, New York, 2009
 2. "شکاکیت نقدی برادله" انتشارات بوستان کتاب، 1380
 3. "مبانی اخلاق"  ج.ادوارد مور،  چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، 1385
 4. "مبانی اخلاق"  ج.ادوارد مور،  انتشارات سمت و پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول بهار 1388، چاپ دوم 1390
 5. "اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی/ فلسفه اسلامی"، در دومجلد، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، 1376
 6. "اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی/ علوم قرآنی"، مرکز انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، 1376
 7. "درآمدی برمکاتب واندیشه های معاصر،فرهنگ واژه ها"، گروه نویسندگان، انتشارات موسسه فرهنگ واندیشه دینی، 1381
 8. "مبانی اخلاق جهانی"، تدوین متن درسی الکترونیکی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق دانشگاه پیام نور. سال 1390
 9. "اخلاق مقایسه ای" تدوین متن درسی الکترونیکی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق دانشگاه پیام نور. سال 1390
 10. "شناسنامه فرهنگی ایالات متحده امریکا"، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، 1377
 11. "شناسنامه فرهنگی کانادا"، سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، 1379

 

 

 

 1. پایان نامه:

الف: راهنمایی:

 1. "دوگانه انگاری درانسان شناسی ازدیدگاه ملاصدراوسوینبرن" رساله دکتری 1392
 2. "بررسی تطبیقی دیدگاه های ابن عربی و امام خمینی در عرفان نظری"، رساله دکتری، 1393
 3. "نقش اخلاقی پیامبر(ص) در گسترش دین اسلام"، کارشناسی ارشد، 1392
 4. "اصول اخلاقی رقابت سیاسی با تکیه برسخنان وسیره ائمه"، کارشناسی ارشد، 1390
 5. "تبیین وبررسی اندیشه های مبتنی برجعل وکشف درگزاره های اخلاقی ازدراندیشه فلاسفه غرب"، کارشناسی ارشد، 1392
 6. "نقد وبررسی نظریه تطورگرایی اسپنسردراخلاق براساس آموزه های اسلام"، کارشناسی ارشد، 1391
 7. "غیرت ازدیدگاه قرآن وروایات"، کارشناسی ارشد، 1389
 8. "خلاق درتفکر ژان پل سارتر"، کارشناسی ارشد، 1390
 9. " نقد و بررسی فلسفه اخلاق نیچه " ، کارشناسی ارشد، 1393

ب: مشاوره:

 1. "بررسی تطبیقی شناخت خدا به خدا در فلسفه صدرا و عرفان ابن عربی(با تاکید بر قرآن و سنت)"، رساله دکتری، 1392
 2. " بررسی ماهیت خیزش های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نسبت با انقلاب اسلامی"، رساله دکتری، 1392
 3. " بررسی اخلاق رهبری امام خمینی در مواجهه با مخالفان ودشمنان داخلی انقلاب اسلامی"، رساله دکتری، 1392
 4. " اعتبار محرک های مادی در نظلم اخلاقی اسلام"، رساله دکتری، 1393
 5. " شناخت خدا به خدا از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا با تاکید بر آیات و روایات"، رساله دکتری، 1392
 6. " بررسی تطبیقی نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر اخلاق اسلامی و سکولار(با تأکید بر دیدگاه ملا محسن فیض کاشانی و راسل)"، کارشناسی ارشد، 1392
 7. " نقش علمای بیهقی درگسترش تشیع ازابتدا تاپایان سده هجری"، کارشناسی ارشد، 1391
 8. "بررسی تطبیقی ویژگیهای پیامبراکرم-ص-ازمنظرروایات فریقین(صحاح سته ومهمترین کتب شیعه)"،  کارشناسی ارشد، 1392

 

 

 

 1. سوابق تدریس:

 

1) فلسفه اسلامی

2) تاریخ فلسفه اسلامی

3) منطق صوری وریاضی

4) کلام قدیم وجدید

5) تاریخ فلسفه غرب

6) تاریخ فلسفه اخلاق

7) متون فلسفی

 

8)   فلسفه دین

9)   فرا اخلاق

10) نظریه های اخلاقی

11) زبان انگلیسی تخصصی

12) زبان و ادبیات عرب

13) فقه

14) اصول فقه

 

 

 

 1.  تقدیر نامه ها:
 1. لوح تقدیر از چهارمرکز وانجمن علمی امریکا به نمایندگی از برخی مراکز دیگر به جهت همکاری های علمی وآکادمیک در زمینه های فرهنگی و فلسفی.
 2. تقدیرنامه دانشگاه فوردهام نیویورک به دلیل همکاری های علمی وآکادمیک.
 3. تقدیر نامه از دانشگاه کاتولیک کلمبیا، جهت ارائه سخنرانی
 4. تقدیر نامه از دانشگاه کاتولیک اکوادو، جهت ارائه سخنرانی
 5. تقدیر نامه از دانشگاه ونزوئلا، جهت ارائه سخنرانی

 

 

 1. مهارت ها:
 1. گواهی گذراندن دوره عالی زبان انگلیسی درسازمان ملل متحده – نیویورک
 2. گواهی گذراندن دوره عالی زبان عربی درسازمان ملل متحده – نیویورک
 3. گواهی گذراندن دوره عالی زبان انگلیسی نیروی هوایی ومرکز زبان های دانشگاه تهران
 4. گواهی گذراندن دوره عالی زبان عربی نیروی هوایی ومرکز زبان های دانشگاه تهران
 5. آشنایی اجمالی با زبان های، چینی، فرانسه، اسپانیولی و روسی.
 6. اجرای دوره های متعدد ضیافت اندیشه اساتید