« بازگشت

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

دانشجویان مجاز و شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 که موفق به انتخاب واحد در سیستم گلستان نشده اند، ثبت نام در سیستم جامع تا روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 برای آخرین بار تمدید گردید .