« بازگشت

عدم اعلام آراء کمیسیون به صورت حضوری در اداره کل آموزش

موارد ارجاعی دانشجویان در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه یا شورای استانی پس از بررسی اولیه در صورت کامل بودن مدارک و آماده سازی و طرح در کمیسیون نیاز به اقدامات بعدی برای تهیه متن پاسخ و ارسال آن به پردیس/ دانشکده مربوط دارد. پیگیری حضوری دانشجویان  مربوط با توجه  به حجم کارهای محوله ودرخواست تسریع در این اداره کل ونیاز به پاسخگویی و اعلام علت ومذاکره و... موجب تاخیر در روند اداری  یا اصرار دانشجو برای عدم ابلاغ رای و تجدید نظر را پی خواهد داشت. 
 
لذا دانشجویان برای اطلاع از تصمیم کمیسیون باید به اداره آموزش پردیس / دانشکده محل تحصیل خود مراجعه نمایند.