« بازگشت

تخفیف دوره‌های آموزشی مراکز وابسته به دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

تفاهم نامه همکاری شماره ۱۳۸/۱۵۸۹۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ فی ما بین اداره‌کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی منعقد گردیده است، بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان و اعضا محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی که در مراکز وابسته به دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار می‌گردد با برخورداری از ۴۰% تخفیف استفاده نمایند.
 
دانشجویان و همکاران معزز شاهد و ایثارگر جهت دریافت معرفی نامه به مسئول امور دانشجویی آقای نیک پی مراجعه نمایند.