معاونت اجرایی و دانشجویی معاونت اجرایی و دانشجویی

 

 آقای دکتر سید حسن قاضوی،  استادیار دانشگاه تهران
 
 
شماره تماس دفتر: 02188966199
 
 
پست الکترونیکی: shghazavi@ut.ac.ir