معاونت علمی دانشکده معاونت علمی دانشکده

 

آقای دکتر رمضان رضائی،  عضو هیات علمی و  استادیار دانشگاه تهران

 

شماره تماس دفتر: 02188966199


پست الکترونیکی: rezayi@ut.ac.ir


مشاهده رزومه