معاونت علمی معاونت علمی

 

 آقای دکتر جعفر گل محمدی،  استادیار دانشگاه تهران
 
 
شماره تماس دفتر: 02188966199
 
 
پست الکترونیکی: gmohamad@ut.ac.ir