فهرست نام و عناوین رؤسا، مسئولین و کارشناسان

عنوان

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

ریاست دانشکده

دکتر علی عسگری یزدی

-

asgariyazdi@ut.ac.ir

مسئول دفتر ریاست

حسن آریان

200

amir.aryan743@gmail.com

معاون علمی

دکتر جعفر گل محمدی

203

gmohamad@ut.ac.ir

معاون اجرایی و دانشجویی

دکتر رمضان رضائی

202

rezayi@ut.ac.ir

رئیس حسابداری

نرگس محمودی

220

narges_mahmodi@ut.ac.ir

کارشناس حسابداری

شعله امرالهی

221

sh.amrollahi@ut.ac.ir

دبیرخانه

کارشناس دروس عمومی

معصومه هاشمی‌نیا

210

m.hasheminia@ut.ac.ir

مدیر گروه‌های تاریخ و انقلاب اسلامی

 

130

me.nabatian@ut.ac.ir

مدیر گروه مبانی نظری

دکتر عباس قربانی

131

ab.ghorbani@ut.ac.ir

مدیر گروه‌های اخلاق و قران و منابع اسلامی

دکتر وحید واحدجوان

-

vahedjavan@ut.ac.ir

رئیس اداره آموزش

علی اسماعیلی

101

esmaili22@ut.ac.ir

کارشناس آموزش – گروه اخلاق اسلامی

یگانه روستائی

110

y_roostaei@ut.ac.ir

کارشناس آموزش– گروه مبانی نظری اسلام و گروه تاریخ وتمدن اسلامی و گروه قرآن و منابع اسلامی

آناهیتا ضرغامی

112

azarghami@ut.ac.ir

       

کارشناس آموزش – گروه انقلاب اسلامی و گروه اندیشه سیاسی

یگانه روستائی

114

88972459

y_roostaei@ut.ac.ir

متصدی امور دفتری و اداری

پروین قاسمی

111

p.ghasemi@ut.ac.ir

کارشناس امور دانشجوئی و رفاهی

علیرضا نیک پی

102

ali_nikpay@ut.ac.ir

کارپرداز

نوراله سوری لکی

103

n.soory@ut.ac.ir

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

 

300

 

کارشناس امور فرهنگی و امین اموال

افسانه خانی

301

 akhani@ut.ac.ir

کارشناس پژوهش و کتابداری

بابک گل آرا

61112298

bgolara@ut.ac.ir

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

113

 

امور خدماتی

محمدرضا فرج زاده

61112298

mfarajzadeh@ut.ac.ir

امور خدماتی

نوربخش کرمی

120

karami_n1352@ut.ac.ir

امور خدماتی

اروجعلی نجفی 120 onajafi@ut.ac.ir

نگهبانی

عطاءاله ابراهیمی شکاری

400

ebrahimi1021@ut.ac.ir

 

جهت تماس از خارج از دانشکده لطفا ابتدا با شماره های 88993209 یا 88965979 تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمائید.