لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

اجرا پژوهی؛ چالش‌های اجرای سیاست‌گذاری عمومی

اجرا پژوهی؛ چالش‌های اجرای سیاست‌گذاری عمومی


عنوان کتاب: اجرا پژوهی: چالش های اجرای سیاست گذاری عمومی در ایران
نام پدیدآور: کشوردوست، سمانه
مشخصات نشر: تهران: انتشارات سیاست گذار
سال نشر: 1396