لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

اجرا پژوهی: چالش های اجرای سیاست گذاری عمومی در ایران تالیف دکتر سمانه کشوردوست

اجرا پژوهی: چالش های اجرای سیاست گذاری عمومی در ایران تالیف دکتر سمانه کشوردوست


عنوان کتاب: اجرا پژوهی: چالش های اجرای سیاست گذاری عمومی در ایران
نام پدیدآور: کشوردوست، سمانه
مشخصات نشر: تهران: انتشارات سیاست گذار
سال نشر: 1396