نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی فلسفی از چشم‌انداز علم و فناوری در تمدن جایگزین شونده (با تاکید بر بازخوانی انتقادی علم مدرن)/ سیدباقر سیدنژاد

ارزیابی فلسفی از چشم‌انداز علم و فناوری در تمدن جایگزین شونده (با تاکید بر بازخوانی انتقادی علم مدرن)/ سیدباقر سیدنژاد


ارزیابی فلسفی از چشم‌انداز علم و فناوری در تمدن جایگزین شونده (با تاکید بر بازخوانی انتقادی علم مدرن)

 

دانلود مقاله به صورت فارسی

دانلود مقاله به صورت انگلیسی