لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

آشنایی با فلسفه دین ترجمه دکتر حسین رهنمائی

آشنایی با فلسفه دین ترجمه دکتر حسین رهنمائی


عنوان کتاب: آشنایی با فلسفه دین
نام پدیدآور: مایستر، چاد
نام  مترجم: رهنمائی، حسین
مشخصات نشر: تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
سال نشر: 1397