لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

آشنایی کوتاه با بهائیت تالیف دکتر حسین رهنمائی

آشنایی کوتاه با بهائیت تالیف دکتر حسین رهنمائی


عنوان کتاب: آشنایی کوتاه با بهائیت
نام پدیدآور: رهنمائی، حسین
مشخصات نشر: تهران: انتشارات گوی
سال نشر: 1398