اطلاعیه دوره های کوتاه مدت موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دوره‌های کوتاه مدت با موضوع " آشنایی با آرای لکان " و عنوان " از لکان متقدم تا لکان متأخر" را برگزار می کند: