لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

امام جواد (ع) نهمین امام شیعه ترجمه دکتر حسین رهنمائی

امام جواد (ع) نهمین امام شیعه ترجمه دکتر حسین رهنمائی


عنوان کتاب: امام جواد (ع) نهمین امام شیعه
نام پدیدآور: عثمان محمد، عبدالزهرا
نام  مترجم: رهنمائی، حسین
مشخصات نشر: کرج: انتشارات پرهیب
سال نشر: 1387