لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

آمریکا و تجزیه طلبی قومی در ایران تالیف دکتر جواد حق گو

آمریکا و تجزیه طلبی قومی در ایران تالیف دکتر جواد حق گو


 

عنوان کتاب: آمریکا و تجزیه طلبی قومی در ایران
نام پدیدآور: حق گو، جواد
مشخصات نشر: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سال نشر: 1393