برگزیده شدن مقاله دکتر نباتیان در همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

برگزیده شدن مقاله دکتر نباتیان در همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس


مقاله آقای دکتر محمد اسماعیل نباتیان، مدیر گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی با عنوان «گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه آن با چالش های بدیل سازی توسط نظام سلطه جهانی» در همایش ملی «بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» که 10 اردیبهشت 98 برگزار شد، به عنوان مقاله برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
این همایش با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مختلف از سراسر کشور از جمله دانشگاه تهران برگزار شد.