لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

بن بست ظلمانی تالیف دکتر حسین رهنمائی

بن بست ظلمانی تالیف دکتر حسین رهنمائی


عنوان کتاب: بن بست ظلمانی
نام پدیدآور: رهنمائی، حسین ؛ سیروس، حسام
مشخصات نشر: تهران: انتشارات نداء زیتون
سال نشر: 1390