نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحلیلی بر اندیشه های اگزیستانسیالیسم(کارل یاسپرس،مارتین هایدگر،ژان پل سارتر) از دکتر علی عسگری یزدی

تحلیلی بر اندیشه های اگزیستانسیالیسم(کارل یاسپرس،مارتین هایدگر،ژان پل سارتر) از دکتر علی عسگری یزدی


 

 

 

عنوان کتاب: تحلیلی بر اندیشه های اگزیستانسیالیسم(کارل یاسپرس،مارتین هایدگر،ژان پل سارتر)

نام پدیدآور: علی عسگری یزدی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان قم

سال نشر: 1401