جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سعید سلیمی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سعید سلیمی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی


جلسه دفاع رساله دکتری آقای سعید سلیمی دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "عوامل فکری فشارهای روانی از دیدگاه آلبرت آلیس و کارل راجرز و درمان آن بر اساس معارف قرآن و روایات" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی و خانم دکتر زهرا رضا زاده عسگری و مشاوره  خانم دکتر ماریه سید قریشی و دکتر علی اصغر احمدی و داوری دکتر حسین هاشم نژاد و دکترجعفر گل محمدی و دکتر عباس قربانی و دکتر امن اله طائران و دکتر عبداله صلواتی برگزار می شود.