جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام


جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "مرگ از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه (با تاکید بر رویکرد قرآنی)" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۶ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر علی عسگری یزدی و مشاوره آقای دکتر محسن قمی و داوری داخلی آقایان دکتر عباس قربانی، دکترحسین رهنمائی و داوران خارجی آقایان دکترمحمد کاظم فرقانی و دکترحسین هوشنگی برگزار گردید.