جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام


جلسه دفاع رساله دکتری آقای محمد رازآبادی دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "مرگ از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و حکمت متعالیه (با تاکید بر رویکرد قرآنی)" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۶ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر علی عسگری یزدی و مشاوره آقای دکتر محسن قمی و داوری داخلی آقایان دکتر عباس قربانی، دکترحسین رهنمائی و داوران خارجی آقایان دکترمحمد کاظم فرقانی و دکترحسین هوشنگی برگزار می شود.