جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه خانم زینب ریحانی جوزم دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه خانم زینب ریحانی جوزم دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


جلسه دفاع پایان نامه خانم زینب ریحانی جوزم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "موانع رشد اخلاقی از دیدگاه آیات و روایات با تاکید بر خودفریبی و عجب" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷ ساعت ۱۳‬دراتاق شهید علی محمدی واقع درطبقه اول دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر حمید رضا میرعظیمی و مشاوره آقای دکتر وحید واحد جوان و داوری آقایان دکتر محمد میری و دکتری هاشم نژاد برگزار می شود.