لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

حیات معقول و دیدگاه ها تالیف دکتر سید مجتبی میردامادی

عنوان کتاب: حیات معقول و دیدگاه ها
نام پدیدآور: میردامادی، سید مجتبی
مشخصات نشر: تهران: میراث فرهیختگان
سال نشر: 1397