لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

داوری جدال های معرفت شناختی تالیف دکتر محمدرضا بهاری

داوری جدال های معرفت شناختی تالیف دکتر محمدرضا بهاری


 
 
عنوان کتاب: داوری جدال های معرفت شناختی
نام پدیدآور: بهاری، محمدرضا
مشخصات نشر: تهران: سازمان انشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال نشر: 1394
 
اخبار مرتبط: