لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

درآمدی بر اجرای سیاست های عمومی در ایران: بررسی موانع اجرای سیاست های مدیریت بحران تالیف دکتر سمانه کشوردوست

درآمدی بر اجرای سیاست های عمومی در ایران: بررسی موانع اجرای سیاست های مدیریت بحران تالیف دکتر سمانه کشوردوست


عنوان کتاب: درآمدی بر اجرای سیاست های عمومی در ایران: بررسی موانع اجرای سیاست های مدیریت بحران
نام پدیدآور: کشوردوست، سمانه
مشخصات نشر: تهران: انتشارات آثار فکر
سال نشر: 1396