لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

زیبایی شناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین تالیف دکتر حسین هاشم نژاد

زیبایی شناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین تالیف دکتر حسین هاشم نژاد


 
 
عنوان کتاب: زیبایی شناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین
نام پدیدآور: هاشم نژاد ،حسین
مشخصات نشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
سال نشر: 1392