ساعت پاسخگویی به مراجعین دانشکده معارف و اندیشه اسلامی در تابستان 98

ساعت پاسخگویی به مراجعین دانشکده معارف و اندیشه اسلامی در تابستان 98


به اطلاع مراجعین محترم می رساند به منظور برنامه ریزی درسی گروه های آموزش در نیمسال اول 99-98 پاسخگویی به درخواست مراجعین صرفاً در روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته انجام می گیرد.