لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

سیری در قرآن کریم و متون اسلامی تالیف دکتر حسین هاشم نژاد

 
 
عنوان کتاب: سیری در قرآن کریم و متون اسلامی
نام پدیدآور: هاشم نژاد ،حسین
مشخصات نشر: قم: انتشارات سبط النبی
سال نشر: 1396