لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

علم رجال و درایه؛ بررسی و نقد تالیف دکتر سید مجتبی میردامادی

علم رجال و درایه؛ بررسی و نقد تالیف دکتر سید مجتبی میردامادی


عنوان کتاب: علم رجال و درایه؛ بررسی و نقد
نام پدیدآور: میردامادی، سید مجتبی
مشخصات نشر: تهران: میراث فرهیختگان
سال نشر: 1396