نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عنوان کتاب:تحلیل روند و فرآیند فرق و جریان های انحرافی نام پدیدآور: جواد اسحاقیان درچه 1400

عنوان کتاب:تحلیل روند و فرآیند فرق و جریان های انحرافی نام پدیدآور: جواد اسحاقیان درچه 1400


 

عنوان کتاب: تحلیل روند و فرآیند فرق و جریان های انحرافی

نام پدیدآور: جواد اسحاقیان درچه

ناشر: میراث فرهیختگان

سال نشر:1400