فراخوان دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

فراخوان دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم


دیدگاه معیار در بابت علم بر پیراستگی فعالیت علمی از هرگونه مقاصد مشاهده کنندگان تاکید داشته و می پندارد که دانشمند می تواند با مشاهده دقیق و بدون پیش داوری به قوانین طبیعت دست یابد. از این رو جدایی روشنی میان علم و متافیزیک و هرگونه امر فراعلمی دیگر وجود دارد و اگر جایی نیز پیوندی یافت شود بدان معنی است که دانشمند خارج از چارچوب های مجاز علمی و خلق و خوی حاکم بر آن نظریه پردازی پرداخته است.
 
اما جریانات عمده در فلسفه علم، جامعه شناسی معرفت، هرمنوتیک و جریان موسوم به پست مدرن به ویژه از نیمه قرن بیستم به بعد هریک به گونه ای دیدگاه معیار را به چالش کشیدند و بر تاثیرگذاری امور فراعلمی همچون متافیزیک، ارزش ها و فرهنگ بر علم و فعالیت علمی تاکید ورزیدند.
 
این همایش در پی آن است که ضمن بررسی آخرین پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی بویژه در حوزه فلسفه، دین، مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی به بررسی تاثیرگذاری امور فراعلمی بر جریان علم در این حوزه ها بپردازد.
 
امید است به یمن تلاش ها و پژوهش های انجام گرفته توسط اساتید، دانشجویان و پژهشگران در این همایش مرزهای دانش در حوزه علم و فراعلم بیش از گذشته گسترش یابد.
 
محسن عباس نژاد
رئیس همایش و رئیس بنیاد پژوهش های قرآنی
 
وب سایت همایش: elmconf.ir