فراخوان مقاله اولین همایش ملی حکمرانی

فراخوان مقاله اولین همایش ملی حکمرانی


در آستانۀ گام دوم انقلاب اسلامی و ورود به دهۀ پنجم آن، مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی با همکاری و مشارکت مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در نظر دارد «اولین همایش ملی حکمرانی» را در تاریخ بیستم آبان ماه سال 1398 برگزار نماید. از تمام علاقه‌مندان، پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه دعوت می‌شود تا مقالات خود را در راستای اهداف و محورهای اعلام شده تهیه و به دبیرخانۀ دائمی همایش ارسال فرمایند.
 
دبیر همایش:
دکتر مهدی غضنفری (رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق صمت)
 
اهداف و محورها:
1) توصیف و تحلیل حکمرانی ج.ا.ا در گام اول انقلاب اسلامی
 • مستندسازی الگوی حکمرانی ج.ا.ا (ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، ساختارها)
 • الگوی حکمرانی سایر جوامع
 • مقایسۀ الگوهای حکمرانی در ج.ا.ا و جهان
 • نقاط قوت و ضعف و مصادیق عمدۀ موفقیت‌ها و شکست در گام اول انقلاب از منظر حکمرانی
 • شیوۀ حکمرانان اسوه در گام اول انقلاب
2) تبیین نظری حکمرانی اسلامی
 • الگوی حکمرانی اسلامی (مبانی نظری، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، ساختارها، روش‌ها، ابزارها)
 • نوع مواجهۀ حکمرانی اسلامی با پدیدۀ جهانی شدن
 • شاخص‌های حکمرانان و کارگزاران از منظر حکمرانی اسلامی
 • محورهای اصلی در حکمرانی اسلامی
3) الزامات تحقق گام دوم انقلاب اسلامی از منظرِ
 • حکمرانی سیاسی
 • حکمرانی اقتصادی
 • حکمرانی فرهنگی و اجتماعی       
 • حکمرانی دفاعی و امنیتی
 • حکمرانی قانون و قضا
 • حکمرانی علمی و فناوری
 • حکمرانی نهادی و ساختاری
4) آموزش و ترویج حکمرانی
 • راهبردهای آموزش حکمرانی
 • نقش‌ها و کارکردهای مدرسۀ حکمرانی
------------------------------
پایگاه اینترنتی اولین همایش ملی حکمرانی:
آدرس دبیرخانه همایش: تهران، خیابان پاسداران، بهستان چهارم، پلاک 22
تلفن: 22773137-021
کد پستی: 1946753416
ایمیل: m.hokmrani@sndu.ac.ir