نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقدمه ای بر پارلمانتاریسم در ایران؛ دکتر سید رضا موسوی

مقدمه ای بر پارلمانتاریسم در ایران؛ دکتر سید رضا موسوی


 

مقدمه ای بر پارلمانتاریسم در ایران: نگاهی به مجالس قانون گذاری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
انتشارات جهاد دانشگاهی
چاپ اول 1401
سید رضا موسوی