نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظریه مبتنی بر ایات ربانی از تمدن نوین معنوی با تاکید بر بازآفرینی زیر ساختهای تحقق تمدن دینی/ سیدباقر سیدنژاد

نظریه مبتنی بر ایات ربانی از تمدن نوین معنوی با تاکید بر بازآفرینی زیر ساختهای تحقق تمدن دینی/ سیدباقر سیدنژاد


 

Emphasis is placed on recreating the infrastructures for the realization of the civilization of religion

دانلود مقاله به صورت انگلیسی

دانلود مقاله به صورت فارسی