لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

نقد و مذمت اهل غلو؛ تصحیح و احیاء سه رساله غلوستیزانه

نقد و مذمت اهل غلو؛ تصحیح و احیاء سه رساله غلوستیزانه


 

 

 

نقد و مذمت اهل غلو؛ تصحیح و احیاء سه رساله غلوستیزانه

مؤلف: محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی

تصحیح و تعلیقات: علی قنبریان و علیرضا لیاقتی هزارجریبی