نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی علمی ترویجی با عنوان: «علم اصول و مساله آگاهی اخلاقی»

کرسی علمی ترویجی با عنوان: «علم اصول و مساله آگاهی اخلاقی»


??کرسی علمی ترویجی با عنوان: «علم اصول و مساله آگاهی اخلاقی»

??ارائه دهنده: دکتر بهروز محمدی منفرد استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

??ناقدین: دکتر سید مجتبی میردامادی (استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی) دکتر سید حمیدرضا میرعظیمی (استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی)

??دبیر جلسه: دکتر محمد نصیری (دانشیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی)

??زمان: دوشنبه 24 مهر1402 ساعت 10 صبح

??مکان: سالن شهید سلیمانی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی https://vroom.ut.ac.ir/mae1 برای شرکت کنندگان به صورت حضوری، گواهی صادر می‌شود.