کسب رتبه اول کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور

کسب رتبه اول کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور


کتاب دانشجوی دکتری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران در جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان برگزیده شد.
سومین جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور با مشارکت دانشجویان بیش از 50 دانشگاه کشور، روز شنبه 14 اردیبهشت، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
در محور سیاسی-اجتماعی این جشنواره، کتاب آقای میثم بلباسی، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان «هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران» با کسب «رتبه اول»، به عنوان کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور برگزیده شد.