رویدادهای مهم

اطلاعیه‌ها

تازه‌های نشر

مقالات اساتید دانشکده

عنوان
مقاله تصور خدا از دکتر میردامادی
ارزیابی فلسفی از چشم‌انداز علم و فناوری در تمدن جایگزین شونده (با تاکید بر بازخوانی انتقادی علم مدرن)/ سیدباقر سیدنژاد
نظریه مبتنی بر ایات ربانی از تمدن نوین معنوی با تاکید بر بازآفرینی زیر ساختهای تحقق تمدن دینی/ سیدباقر سیدنژاد
اندازه گیری بایستگی وجود پیر و مرشد در طریق سیر و سلوک/ محمد میری
مقاله چیستی فلسفه دین / علی عسگری یزدی
تبیین رابطه مشروعیت حاکم بر حوزه اختیارات و مسولیت‌های ولی امر با تاکید بر حکومت پیامبر(ص) / فهیمه فرهمندپور و محمدنصیری و علی اصغر شاهسون
مقاله رهیافتی تاریخی به مفهوم کلمه «ولی»/ سیدحسن قاضوی
واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی/ جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی
تزاحم ممنوعیت بکارگیری سلاح های کشتار جمعی با موارد اضطرار/ وحید واحدجوان و سیدمجتبی میردامادی
مقاله بررسی دیدگاه شیخیه کرمان در باب علیت ائمه برای عالم خلقت/ حسین رهنمایی
مقاله پژوهشی نقد کتاب اتوپیای تامس مور/ بهروز محمدی منفرد