دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 485 نتیجه
از 25
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معارف نظری قرآن 2 4703016 2 دکتری 03 حمید ملک مکان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 02 رمضان رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 01 حسین هاشم نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00)
اخلاق کاربردی 4701118 2 کارشناسی ارشد 01 جعفر گل محمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00)
تربیت اخلاقی در اسلام 4701117 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا بهاری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/23 (14:00 - 16:00)
آشنایی با مکاتب اخلاقی 4701125 2 کارشناسی ارشد 01 بهروز محمدی منفرد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00)
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد نصیری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00)
تاریخ و تقسیمات علوم در تمدن اسلامی 4702084 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 بها الدین قهرمانی نژاد شایق هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری 4702054 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 ابراهیم کلانتری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
بررسی ساختار و سبک نهج البلاغه و نقد شبهات 4701086 2 کارشناسی ارشد 01 جواد اسحاقیان درچه هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00)
خیزش اسلامی معاصر پس از انقلاب اسلامی 4701053 2 دکتری مدرسی معارف 02 جواد حق گو هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00)
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 4701055 2 دکتری مدرسی معارف 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00)
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 4701055 2 دکتری مدرسی معارف 01 سیدحمیدرضا میرعظیمی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/22 (10:00 - 12:00)
فقه الحدیث با تاکید بر فهم نهج البلاغه 4701065 2 دکتری مدرسی معارف 01 زهرا رضازاده عسگری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
روش شناسی تحقیق در تاریخ و تمدن 4702082 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 فهیمه فرهمندپور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00)
تاریخ اجتماعی مسلمانان در گستره تمدن اسلامی 4702089 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 رمضان رضائی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00)
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 1 (با تاکید بر مسائل حقوقی) 4701087 2 کارشناسی ارشد 01 جواد اسحاقیان درچه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
فلسفه اخلاق در غرب 4701062 2 دکتری مدرسی معارف 01 بهروز محمدی منفرد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اخلاق کاربردی 4701057 2 دکتری مدرسی معارف 02 بهروز محمدی منفرد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اخلاق کاربردی 4701057 2 دکتری مدرسی معارف 01 علیرضا نوبری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 485 نتیجه
از 25