دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت)

نام درس کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت)
کد درس 4703041
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز