مدیر گروه اخلاق و منابع اسلامی مدیر گروه اخلاق و منابع اسلامی

 

آقای دکتر وحید واحد جوان، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه تهران 

 
 
شماره تماس: 88993209 داخلی 132
 
 
 
پست الکترونیکی: vahedjavan@ut.ac.ir
 
 
 

 

اخبار مدیر گروه

 

انتصاب آقای دکتر واحدجوان به عنوان مدیر گروه اخلاق و منابع اسلامی

انتشار کتاب «وحدت وجود در عرفان اسلامی» نوشته دکتر وحید واحدجوان