فرم های پر کاربرد فرم های پر کاربرد

 

 

 

فرم ارزیابی اساتید محترم گروه 

فرم طرح (پروپوزال) پایان نامه کارشناسی ارشد

سربرگ امتحانی (ویژه اساتید)

فرم رزومه اساتید مدعو 

فرم رزومه اساتید هیأت علمی (برای نهاد)

فرم برنامه هفتگی استاد محترم

شیوه نامه تدوین پایان نامه و رساله (ویرایش دوم)

 

فرم های جدید گروه، دانشکده و دانشگاه (شهریور 98)

 

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فرم درخواست جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

 

فرم مجوز دفاع از پایان نامه ارشد

 

فرم صورتجلسه دفاعیه پایان نامه ارشد

 

صورتجلسه برگزاری ارزیابی جامع دکتری

 

اعلام نتیجه ارزیابی جامع دکتری

 

گواهی آزمون جامع 

 

فرم پیشنهاد رساله دکتری

 

کاربرگ ارائه پروپوزال دکتری


صورت جلسه دفاع از پروپوزال دکتری 

 

کاربرگ اعلام اصلاحات پروپوزال رساله دکتری


حکم تصویب پروپوزال دکتری


گزارش پیشرفت رساله دکتری

 

فرم تایید مقاله دکتری

 

گواهی اعلام کفایت و تائید رساله دکتری

 

فرم درخواست تعیین جلسه پیش دفاع یا دفاع برای طرح (پروپوزال) یا رساله دکتری


فرم مجوز دفاع از رساله دکتری

 

فرم دعوت نامه اساتید محترم برای جلسه دفاع

 

فرم تأییدیه اساتید محترم راهنما، مشاور و داور برای حضور در جلسه پیش دفاع/دفاع

 

صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری


کاربرگ اصلاحات رساله