اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا نوبری

علیرضا نوبری

علیرضا نوبری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انسان شناسی تطبیقی 4701052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تفسیر موضوعی 1: خداشناسی و فرجام شناسی 4701085 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
علوم حدیث 4701073 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
قرآن و مستشرقان 4701094 2 06 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ و منابع حدیث (نهج البلاغه و جوامع حدیثی) 4701034 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تاریخ و منابع حدیث (نهج البلاغه و جوامع حدیثی) 4701034 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم قرآن 4701012 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1