اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد آل یمین

حامد آل یمین

حامد آل یمین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان خارجی تخصصی 4702096 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا سال چهلم هجری 4702037 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
زبان خارجی تخصصی 4702096 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تاریخ تحلیلی صدر اسلام تا سال چهلم هجری 4702037 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان انگلیسی تخصصی 4702001 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان انگلیسی تخصصی 4701006 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1