اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم کلانتری

ابراهیم کلانتری

ابراهیم کلانتری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 4702100 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
معارف نظری قرآن 4701056 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تفسیر تطبیقی قرآن 4701054 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
معارف نظری قرآن 4701056 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 4702031 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
معارف نظری قرآن 4701056 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 4702031 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تفسیر تطبیقی قرآن 4701054 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
معارف نظری قرآن 4701056 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی اسلام (ولایت فقیه) 4701049 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 4702031 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تاریخ سیاسی اسلام 4701011 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تفسیر تطبیقی قرآن 4701054 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1