اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد اسحاقیان درچه

جواد اسحاقیان درچه

جواد اسحاقیان درچه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی ساختار و سبک نهج البلاغه و نقد شبهات 4701086 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی و قواعد تفسیر 4701089 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش شناسی تفسیر ترتیبی و موضوعی 4701077 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه