اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رمضان رضائی

رمضان رضائی

رمضان رضائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88993209
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا راحت ده مرده دوره ایلخانی گسترش و فراگیر شدن تشیع در ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ اجتماعی مسلمانان در گستره تمدن اسلامی 4702089 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تاریخ اجتماعی مسلمانان در گستره تمدن اسلامی 4702089 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4702007 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی 4702036 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تاریخ و تمدن اسلامی (کلیات) 4701018 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران پس از اسلام 1 (تا عصر صفویه) 4702004 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4702007 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مکاتب تاریخ نگاری مسلمانان و منابع تاریخ اسلام 4702002 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
مبانی روانشناختی سیاست 4702010 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ و تمدن اسلامی (کلیات) 4701018 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1