نمایشگر یک مطلب

اساتید محترم مدعو که در ترم 4002 با دانشکده همکاری کردند.

به ترتیب الفبا:

 

احمدی مسلم

اداوی محسن

ادبی فر محمدجواد

اسدی یعقوب

اسلامی هادی

اسماعیلی علی

امیرقهرمانی قره شیران رسول

امینی ارمکی زهرا

انوریان اصل حامد

بابامیر مسیح

پاک سرشت محمد

پالیزبان محسن

پوررستمی حامد

ترکاشوند علی اصغر

تقی زاده سعیده

جامه بزرگی محمد جعفر

جلالی شیجانی جمشید

جهازی بغدادآبادی زیبا

حسینی زاده سید ابوالفضل

حسینی سید ابوالفضل

خطیبی کریم

خلیلی عذرا

دهقانی آرانی زهیر

دیباج سید موسی

رحمانی امیر

رحیمی احمدرضا

رضازاده جودی مهدی

رضازاده عسگری زهرا

رضایی مهر حسن

رهنمافر علی اکبر

ریحانی سعید

زارع خفری ایوب

زارع محمد

زهروی رضا

سراج علی اکبر

سلطانی محمد مهدی

سید وکیلی سید هادی

شاکر محمدتقی

شاملو حمیدرضا

شایسته حسین

شعرباف چی زاده مرضیه

شفیعی فر محمد

شیاری علی

صافی قاسم

صفری ولی اله

طاهریان مهدی

عابدینی لیواری ابوالفضل

عالی پور سرایی اشرف

عزتی وظیفه خواه مرضیه

عزیزیان غروی علیرضا

عظیما ادریس

عظیمی پارسا ابوالفضل

علیزاده مریم

عودی ستار

فاضلی قادر

فراهینی ندا

فرد مقدم هدی

فرقدان فاطمه

فلاح محمدجواد

فیروزی مرتضی

قربانی عباس

قنبریان علی

کاظمی حسن

کاملی علی اصغر

کرمی رضا

محمددوست محمودرضا

محمدرضائی محمد

محمدزاده حسن

مرادی منصور

مصباحی جمشید پرستو

معنوی سیدمجتبی

موسوی زهره سادات

موسوی هاردنگی سیدسعید

مومنی محسن

نادری علیرضا

نعمتی سیدجواد

نقدی محمد امین

نوروزی پرشکوه زهرا

نیاز آزاده

نیک زاده حمید

واعظی بهروز

هابطی نژاد علی

هادی منش ابوالفضل