دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 301 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مبانی و قواعد تفسیر 4701089 2 کارشناسی ارشد 06 جواد اسحاقیان درچه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
زبان انگلیسی تخصصی 2 4703045 2 کارشناسی ارشد 03 علی عسگری یزدی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
اخلاق در حدیث (با تاکید بر رساله حقوق امام سجاد) 4701069 2 کارشناسی ارشد 01 محمد میری هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00)
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 دکتری مدرسی معارف 04 فهیمه فرهمندپور هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
تاریخ صدر اسلام 4702029 2 دکتری مدرسی معارف 04 محمد نصیری 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
تاریخ جنبش ها و دولت های شیعی 4702028 2 دکتری مدرسی معارف 02 بها الدین قهرمانی نژاد شایق هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
کلام اسلامی 1 4703012 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت) 4703041 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
کلام جدید 2 4703031 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
اندیشه سیاسی در اسلام(1) 4702103 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق 4703029 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
حقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام 4703005 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
شناخت اندیشه های سیاسی 4702099 2 کارشناسی ارشد 02 سید رضا موسوی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
کارگاه روش تدریس 4703046 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
رویکرد انتقادی به علم اخلاق 4701115 2 کارشناسی ارشد 01 بهروز محمدی منفرد هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 01 رمضان رضائی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 02 رمضان رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 06 رمضان رضائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
مسائل نظامی راهبردی معاصر 4702065 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 جواد حق گو هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 301 نتیجه
از 16