دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 289 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان انگلیسی تخصصی 2 4703045 2 کارشناسی ارشد 03 علی عسگری یزدی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
معرفت شناسی 4703036 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
اخلاق در حدیث (با تاکید بر رساله حقوق امام سجاد) 4701069 2 کارشناسی ارشد 01 محمد میری هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00)
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 دکتری مدرسی معارف 02 فهیمه فرهمندپور هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00)
تاریخ صدر اسلام 4702029 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد نصیری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
تاریخ جنبشها و دولتهای شیعی 4702028 2 دکتری مدرسی معارف 02 بها الدین قهرمانی نژاد شایق هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
تاریخ ادیان (آشنایی با ادیان و معنویت های نوظهور) 4703042 2 کارشناسی ارشد 03 حسین رهنمائی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
فلسفه اسلامی 2 4703034 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
کلام اسلامی 1 4703012 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت) 4703041 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
کلام جدید 2 4703031 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق 4703029 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
حقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام 4703005 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00)
فلسفه غرب 4703015 2 دکتری 03 عباس قربانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
کارگاه روش تدریس 4703046 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
آداب اسلامی با تاکید بر آداب معاشرت 4701124 2 کارشناسی ارشد 01 سیدحمیدرضا میرعظیمی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
آشنایی با عرفان های نوظهور 4701107 2 کارشناسی ارشد 01 سیدحمیدرضا میرعظیمی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00)
آشنایی با مکاتب اخلاقی 4701125 2 کارشناسی ارشد 01 ماریه سیدقریشی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
آشنایی با منابع تفسیری 4701072 2 کارشناسی ارشد 06 زهرا رضازاده عسگری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 289 نتیجه
از 15