دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 4702007 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 رمضان رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 حمید ملک مکان هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/04 (13:00 - 15:00)
جامعه شناسی سیاسی ایران 4702034 2 دکتری مدرسی معارف 01 غلامعلی سلیمانی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
فلسفه اسلامی 1 4703022 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
کلام اسلامی 2 4703030 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
انسان در اسلام (با رویکرد تطبیقی) 4703033 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 4702100 2 کارشناسی ارشد 01 ابراهیم کلانتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
کلام جدید 1 4703018 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
دوره امویان و عباسیان 4702030 2 دکتری مدرسی معارف 02 فهیمه فرهمندپور هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
صلاحیت های مدرسی و روش تدریس مباحث اعتقادی 4703035 2 کارشناسی ارشد 03 حسین رهنمائی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/03/24 (13:00 - 15:00)
مبانی نظری قرآن 2 4703037 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/03/31 (13:00 - 15:00)
متون و منابع اخلاقی و عرفانی در اسلام 4701122 2 کارشناسی ارشد 01 محمد میری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
فرهنگ و تمدن اسلامی 4701058 2 دکتری مدرسی معارف 02 رمضان رضائی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
اخلاق کاربردی 4701118 2 کارشناسی ارشد 01 علی عسگری یزدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
انسان شناسی تطبیقی 4701052 2 دکتری مدرسی معارف 01 علیرضا نوبری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
مسائل نظامی راهبردی معاصر 4702065 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 01 جواد حق گو هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/02 (13:00 - 15:00)
آشنایی با مکاتب اخلاقی 4701125 2 کارشناسی ارشد 01 بهروز محمدی منفرد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد نصیری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
مبانی عرفان نظری در اسلام 4701051 2 دکتری مدرسی معارف 01 وحید واحد جوان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (16:00 - 18:00)
آینده پژوهی انقلاب اسلامی 4702064 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 سید باقر سید نژاد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/28 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17