دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 538 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل تحولات بعد از انقلاب اسلامی 4702033 2 دکتری مدرسی معارف 01 سمانه کشور دوست جوبنه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
مبانی و قواعد تفسیر 4701089 2 کارشناسی ارشد 01 حسین هاشم نژاد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
زبان انگلیسی تخصصی 2 4703045 2 کارشناسی ارشد 03 علی عسگری یزدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
معرفت شناسی 4703036 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
اخلاق در حدیث (با تاکید بر رساله حقوق امام سجاد) 4701069 2 کارشناسی ارشد 01 محمد میری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 حمید ملک مکان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
تاریخ جنبش ها و دولت های شیعی 4702028 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد نصیری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 4702031 2 دکتری مدرسی معارف 01 ابراهیم کلانتری هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
فلسفه اسلامی 2 4703034 2 کارشناسی ارشد 03 منصور میر هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
کلام اسلامی 1 4703012 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت) 4703041 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/04 (14:00 - 16:00)
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
کلام جدید 2 4703031 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
فقه سیاسی 4702110 2 کارشناسی ارشد 01 محمد اسماعیل نباتیان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 4702108 2 کارشناسی ارشد 01 عارف برخورداری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (10:00 - 12:00)
اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان 4702102 2 کارشناسی ارشد 01 عارف برخورداری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
اندیشه سیاسی در اسلام 1 4702103 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
حقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام 4703005 2 کارشناسی ارشد 03 سید مجتبی میردامادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/06 (14:00 - 16:00)
مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام 4702114 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
شناخت مبانی اندیشه‌های سیاسی 4702099 2 کارشناسی ارشد 01 سید رضا موسوی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 538 نتیجه
از 27