دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 890 نتیجه
از 45
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4702020 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 01 اکبر طلابکی طرقی هرهفته (10:00 - 12:00) -
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4702020 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 01 اکبر طلابکی طرقی هرهفته (10:00 - 12:00) -
بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 4702109 2 کارشناسی ارشد 01 محمد اسماعیل نباتیان هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان انگلیسی تخصصی 2 4703045 2 کارشناسی ارشد 01 علی عسگری یزدی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 01 حمید ملک مکان هرهفته (08:00 - 10:00) -
انسان در اسلام (با نگاهی به انسان شناسی تطبیقی ) 4703006 2 کارشناسی ارشد 01 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته (08:00 - 10:00) -
فلسفه اسلامی 2 4703034 2 کارشناسی ارشد 01 سید مجتبی میردامادی هرهفته (14:00 - 16:00) -
کلام اسلامی 2 4703030 2 کارشناسی ارشد 01 منصور میر هرهفته (13:00 - 15:00) -
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 کارشناسی ارشد 01 سید مجتبی میردامادی هرهفته (13:00 - 15:00) -
انسان در اسلام (با رویکرد تطبیقی) 4703033 2 کارشناسی ارشد 01 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته (08:00 - 10:00) -
کلام جدید 4703003 2 کارشناسی ارشد 01 علی عسگری یزدی هرهفته (10:00 - 12:00) -
گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 4702112 2 کارشناسی ارشد 01 سید رضا موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 4702112 2 کارشناسی ارشد 01 سید رضا موسوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
کلام جدید 2 4703031 2 کارشناسی ارشد 01 حمید ملک مکان هرهفته (10:00 - 12:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 4702108 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 4702108 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (15:00 - 17:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام 2 4702104 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
اندیشه سیاسی در اسلام 2 4702104 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
معارف قرآن (اعتقادات و جهان بینی) 4703008 2 کارشناسی ارشد 01 سید مجتبی میردامادی هرهفته (13:00 - 15:00) -
سمینار موضوعی اندیشه سیاسی در اسلام 4702116 2 کارشناسی ارشد 01 غلامعلی سلیمانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
نمایش 1 - 20 از 890 نتیجه
از 45