دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 437 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل تحولات بعد از انقلاب اسلامی 4702033 2 دکتری مدرسی معارف 04 سمانه کشور دوست جوبنه هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (13:00 - 15:00)
مبانی و قواعد تفسیر 4701089 2 کارشناسی ارشد 01 حسین هاشم نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00)
معرفت شناسی 4703036 2 کارشناسی ارشد 03 عباس قربانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00)
اخلاق در حدیث (با تاکید بر رساله حقوق امام سجاد) 4701069 2 کارشناسی ارشد 01 محمد میری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00)
شناخت و نقد منابع تاریخ و تمدن اسلامی 4702027 2 دکتری مدرسی معارف 02 فهیمه فرهمندپور هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00)
تاریخ صدر اسلام 4702029 2 دکتری مدرسی معارف 02 محمد نصیری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00)
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 4702006 2 کارشناسی ارشد مدرسی معارف 02 حمید ملک مکان هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00)
تاریخ جنبش ها و دولت های شیعی 4702028 2 دکتری مدرسی معارف 02 بها الدین قهرمانی نژاد شایق هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00)
تاریخ ادیان (آشنایی با ادیان و معنویت های نوظهور) 4703042 2 کارشناسی ارشد 03 حسین رهنمائی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00)
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 4702031 2 دکتری مدرسی معارف 02 ابراهیم کلانتری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (13:00 - 15:00)
فلسفه اسلامی 2 4703034 2 کارشناسی ارشد 03 حسین رهنمائی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00)
کلام اسلامی 1 4703012 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (13:00 - 15:00)
کلام اسلامی با رویکرد تطبیقی (با تاکید برشبهات وهابیت) 4703041 2 کارشناسی ارشد 03 حمید ملک مکان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
معارف نظری قرآن 1 4703032 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00)
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 4702100 2 کارشناسی ارشد 01 ابراهیم کلانتری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00)
کلام جدید 2 4703031 2 کارشناسی ارشد 03 سید محمدرضا موسوی فراز هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
فقه سیاسی 4702110 2 کارشناسی ارشد 02 محمد اسماعیل نباتیان هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/01 (13:00 - 15:00)
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 4702108 2 کارشناسی ارشد 01 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
اندیشه سیاسی در اسلام(1) 4702103 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا اخضریان کاشانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق 4703029 2 کارشناسی ارشد 03 بهروز محمدی منفرد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 437 نتیجه
از 22