نمایشگر یک مطلب

دروس عمومی معارف زیر نظر معاونت علمی می‌باشد. رئیس واحد آموزش دروس عمومی، خانم هاشمی‌نیا است

 

شماره‌ تلفن‌های دانشکده

66477557-66477555-66498812-66415185

66401965-66960831-66405188-66951370

66961844-66968398

 

رئیس دروس عمومی معارف (کارشناسی)

معصومه هاشمی نیا

شماره داخلی

116